1. Những nét chung  về  BCH Công đoàn

        BCH CÔNG ĐOÀN: có 05 thành viên, nam  01, nữ  04 Do Cô : Lương Thị Oanh  làm CTCĐ.  

        Trình độ chuyên môn: 04 đại học, 01thạc sĩ.

         Thái độ nghề nghiệp: Các đ/c trong ban chấp hành công đoàn nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc được phân công.