2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1. Chức năng

– Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia công tác quản lý trong nhà trường.

– Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trường.

2.2. Nhiệm vụ

– Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong trường nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

– Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế – xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội ở trường, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

2.3. Cơ cấu tổ chức

a. Ban Thường vụ Đoàn trường

– Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, BCH Đoàn cấp trên về tất cả các hoạt động của Đoàn trường.

– Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động công tác xã hội, nhân đạo; các công tác tư tưởng, các đợt sinh hoạt chính trị, mitting chào mừng các ngày lễ lớn của Nhà trường và Đoàn trường.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn trường; tổng hợp báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định kỳ (tháng, năm).

– Phân công nhiệm vụ, kiểm tra giám sát tất cả các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường (không phải là UV Ban thường vụ).

– Chịu trách nhiệm chính trong công tác phát triển Đoàn viên, phát triển Đảng viên trong Chi đoàn học sinh, Chi đoàn GV-NV.

– Chịu trách nhiệm chính trong công việc tổ chức Đại hội Đoàn trường.

– Phối hợp với Ban giám hiệu, công đoàn và các đơn vị khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

b. Ban chấp hành Đoàn trường

– Là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

– Cụ thể hoá chương trình hành động của Đoàn cấp trên thành nội dung sinh hoạt của Đoàn trường, các Chi đoàn, xây dựng chương trình công tác của Đoàn trường.

– Tổ chức các hoạt động, đáp ứng nhu cầu đa dạng và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

– Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong đoàn viên, thanh niên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên để kịp thời phản ánh lên Đoàn cấp trên.

– Xây dựng Đoàn trường vững mạnh, bảo đảm duy trì chế độ sinh hoạt của Đoàn trường, các Chi đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên được bàn bạc thảo luận để đi đến thống nhất chương trình công tác của Đoàn trường, tổ chức thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội hình thanh niên bên cạnh giúp đỡ Đoàn trường.