1. Những nét chung về tổ

          Năm học 2017- 2018 tổ Ngữ văn được biên chế với 10 thành viên, 100% đều là giáo viên nữ. Tổ do cô :  Đỗ Thị Nhân làm TTCM.

          Trình độ chuyên môn: 09  đại học, 01 thạc sĩ.

           Thái độ nghề nghiệp: giáo viên trong tổ Ngữ văn 100% đều yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

2. Chức năng và nhiệm vụ

- 100% giáo viên trong tổ được giảng dạy theo đúng chuyên môn Ngữ văn

- Có 05 đ/c được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp

- 01 đ/c là thư ký hội đồngĐại đa số giáo viên của tổ tuổi đời còn tre, có 04 cô giáo còn tuổi Đoàn thanh niên và  làm công tác Đoàn

- Tổ Ngữ văn ngoài chức năng nhiệm vụ chính là giảng dạy còn làm công tác chủ nhiệm và thực hiện những nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu và các tổ chức của nhà trường giao.